Grunduppgifter

Patient > Grunduppgifter


I grunduppgifter hanteras och registreras patientens kontaktuppgifter, revisioner, uppgifter som ligger till grund för ekonomisk fördelning, information om patienttillhörighet osv. 


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Patientnummer

Patientens patientnummer visas överst i grunduppgifter, här framgår även registreringsdatum och senaste ändringsdatum. Patientnumret är unikt och tilldelas när patienten registreras, det är inte ändringsbart.


Patientnumret visas även på patientlist för vald patient.Personuppgifter

Personnummer

Patienter registreras med personnummer (när det inte finns, se Reservnummer). För- och Efternamn anges (och ev smeknamn). Födelsedatum och kön fylls i per automatik utifrån det personnummer som anges, finns inte de fyra sista siffrorna anges kön som Okänd.

 

Ett korrekt personnummer (svenskt) behöver vara registrerat för att kunna använda följande tilläggstjänster:

 • Adressuppdatering i SPAR (StatensPersonAdressRegister) 
 • Betalningar via Fakturatjänst
 • Förskriva e-Recept via ApoEx


Skyddade personuppgifter

En patient med skyddad identitet ska vid varje enskilt fall själv vara delaktig i hur dennes personuppgifter hanteras och kring beslut om hur de får användas. 


Läs mer här: Hur hanteras patient med skyddad identitet?


Reservnummer

Reservnummer registreras när ett fullständigt personnummer saknas. Det anges med patientens födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD), klicka därefter på ikonen till höger om fältet för att generera ett reservnummer. Patienter registrerade med reservnummer är enbart tillgängliga inom den valda kliniken.Samordningsnummer

Samordningsnummer registreras för personer som t ex väntar på svenskt personnummer. Det anges på motsvarande sätt som personnummer. Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket och består av 12 siffror där födelsedagen ökas med talet 60.


 

Adress

Adress fylls i genom att klicka [+ Lägg till adress]. 

Land Sverige är förvalt och kan ändras till rätt land för patienter som bor utomlands.  

Adressuppgift är en obligatorisk uppgift för att det ska vara möjligt att ställa ut en faktura till patient.  Adressökning via SPAR (tilläggstjänst)

SPAR är en tilläggstjänst för adressökning som vårdgivare kan prenumerera på. 

När SPAR är aktiverat finns en knapp [Hämta personuppgifter] som används för att hämta in patientens folkbokföringsadress. 


Vid registrering av [Ny patient] hämtas både namn- och adressuppgifter in när det fullständiga personnumret anges. 


Läs mer här: Hur fungerar adressökning via SPAR?


Telefon

Telefonnummer fylls i genom att klicka [+ Lägg till telefon]

 • Telefonnummer anges utan mellanslag eller specialtecken
 • Notering används för registrering vem numret tillhör (t ex förälder, god man)
 • Utländska telefonnummer anges med 00+landskod före numret (exempel 0045 till Danmark)


För att kunna skicka SMS till patienten behöver det finnas ett giltigt mobilnummer, markering för Accepterar SMS och SMS-utskick.


E-post

E-postadress fylls i genom att klicka [+ Lägg till E-post].


För att kunna skicka E-post måste patienten ha en giltig e-postadress, Accepterar e-post samt markering för E-post-utskick.


Bild

Med patientens godkännande finns det möjlighet att lägga till en bild på patienten. 

Klicka på symbolen för Kamera för att lägga in bild.


Övrig information

Innehåller Anteckningar, Önskemål och Patientkategorier. 


Anteckningar

Anteckningar används för att ange speciella noteringar, det som anges här är inte en del av patientens journal. Det som skrivs i anteckningar döljs per automatik när patientens grunduppgifter öppnas. För att ta del av anteckningar, klicka på pilen ovanför anteckningen för att öppna anteckningsrutan.


Önskemål

Önskemål används för att skriva eventuella önskemål från patienten, det som anges här är en del av patientens journal.


Patientkategorier

Patientkategorier används för att gruppera/kategorisera patienter. 


För att kunna lägga till patienten i en patientkategori behöver kategorier skapas. Det sker via Inställningar > Resultatenhet > Patientkategorier.


Statistik tas fram via Rapport > Statistik > Patientstatistik > Patientkategorier. Patientkategorier framgår även i revisionslistan. 


Revision och Önskemål automatisk revision

För beskrivning av det som gäller Revision och Önskemål automatisk revision, läs mer här: Revision (via Grunduppgifter) 

Revision registreras för att ha kontroll på patientens framtida kallelser.


Anhörig

Anhörig fylls i genom att klicka [+ Lägg till anhörig]


 • Relation: Välj Vårdnadshavare, Barn, Partner, Syskon, Annan släkt, Vän, God man eller Annan
 • Status: Välj Akutkontakt eller Sekundärkontakt
 • Fakturamottagare: Vid markering fylls fakturans inbetalningskort i med den anhöriges uppgifter. För att det ska vara möjligt att ställa ut faktura till fakturamottagare behöver adressuppgifter anges.


Registrera de uppgifter som är nödvändiga. 


Övrigt

För beskrivning av det som gäller Övrigt, t ex om uppgifter för debitering mot Försäkringskassan eller Regionen. 

Läs mer här: Övrigt (via Grunduppgifter)


Listad

Resultatenhet/Behandlare

Här framgår vilken resultatenhet och behandlare patienten är listad hos. Inom en klinik kan patienten endast vara listad på en resultatenhet och en behandlare.


En patient kan vara listad hos flera kliniker.


Ny patient

Ny patient registreras genom att klicka på [Ny patient] och fyll i grunduppgifter.

 

För att kunna [Spara] behöver uppgifter vara ifyllda korrekt. Saknas det uppgifter eller när något inte är korrekt ifyllt, då visas det med röd markering för det fältet som är fel. För man muspekaren i det övre högra hörnet på rutan framgår detaljerad information om vad som behöver ändras.


Spärr

Med spärr menas att patientens journal inte kan öppnas hos andra kliniker och spärr sker alltid på begäran av patient. För en patient som har spärrad journal öppnas journalen filtrerad, dvs journalrader från andra kliniker filtreras bort. 

Journalen kan bara låsas upp på patientens begäran eller vid akuta situationer hos andra kliniker.


Klicka på [Spärr], följande fråga visas:


Svara [Ja]

När patienten har spärrat sin journal, då ändrar knappen namn till [Häv spärr].


QuickCall

QuickCall används som väntelista för patienter som önskar boka tid när det inte finns lediga tider i tidboken att erbjuda.

Klicka på [QuickCall]


 1. Välj [Behandlare] 
 2. Ange hur lång tid som ska bokas (och ev pridebokning)
 3. Ange ev specifika önskemål

Patient med QuickCall visas vid expanderad patientlist, med symbol Q, samt i Bevakningslistan som söks fram via Tidbok > Bevakningar, typ QuickCall.


Registrera FK

Knappen [Registrera FK] används för att registrera EU/EES-patienter hos Försäkringskassan för att kunna begära ersättning för akuttandvård, den tänds när Utländskt FK-id har angivits för patienter som inte har svenskt personnummer, t ex akutpatient.


Avlista patient

Avlista används när patient inte längre vill gå kvar på kliniken. Innan avlistning sker, kontrollera så att patienten inte har någon skuld och bokade tider i framtiden. Ta även bort bevakningar och aktiva revisioner.

 1. Klicka på [Avlista] 
 2. Välj Anledning till avlistning
  Följande val finns: Bytt tandläkare, Avliden*, Akutpatient, Flyttat, Övrigt och Remisspatient
 3. Ange ev Kommentar
 4. Tryck [OK]


Avliden patient

När Avliden väljs så raderas ev revisioner som finns hos andra kliniker. När patienten avlistas som Avliden tas även samtliga tidsbokningar bort (även preliminära där patienten inte är kallad = rött R).

När patient avlidenmarkeras hos en klinik och är listad hos flera så kommer övriga kliniker få meddelande på sin Startsida att patienten har avlidit.Patienter som har SPAR-adress (tilläggstjänst) kommer per automatik att bli avlidenmarkerad enligt information från folkbokföringen. När patienten avlidenmarkeras framgår även det på Startsidan.


Lista

Lista används för att lista patienten till vald resultatenhet när patienten är registrerad hos annan klinik eller ska byta resultatenhet inom kliniken. En patient kan enbart vara listad hos en resultatenhet inom samma klinik.

Klicka på [Lista] och patienten listas på den resultatenhet och behandlare som är vald.


Uppdatera listning

Uppdatera listning används för att ändra vilken behandlare patienten är listad hos.

Klicka på [Uppdatera listning] och ändra behandlare.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling