Journal

Patient > Journal


I journalen hanteras och registreras det som är vårdrelaterat såsom status, fynd, behandling och epikris. Det som registreras grafiskt i journalen speglas till Behandlingsplanen och även till Parod- och Ortodontijournalen. När journalanteckning registreras går det att samtidigt lägga till ekonomiposter för debitering.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGTanduppsättning

Första gången journalen öppnas för en ny patient behöver tanduppsättning väljas. 

 • Permanent tanduppsättning föreslås för patienter fr o m det år de fyller 13
 • Primär tanduppsättning (mjölktänder) föreslås för patienter t o m det år de fyller 12


Ändra tand från permanent till primär

 1. Markera tand som ska ändras till Primär (5:a till 5:a)
 2. Högerklicka, välj Status
 3. Välj Primär


Ändra tand från primär till permanent

 1. Markera tand som ska ändras till Permanent (5:a till 5:a)
 2. Högerklicka, välj Status
 3. Välj Permanent


Ändra tand från primär till permanent under eruption

 1. Markera tand som ska ändras till Under eruption
 2. Högerklicka, välj Status
 3. Välj Permanent under eruption


Registrera i journalen

Registrering i journalen sker genom att markera yta, tand, rotyta eller rotkanal, högerklicka och välj Typ.  Det är möjligt att markera flera ytor, tänder, rötter eller rotytor med samma typ av registrering som ska utföras samtidigt, men det går inte att registrera på rot och yta på samma tand i samma registrering. För registrering av det som gäller generellt, högerklicka på [MUN].


Behandlingsdatum är förvalt med dagens datum vid registrering, avser anteckningen annat datum går det att anges med datum bakåt i tiden. Datumet kommer då att presenteras med (!).


Vid registrering av behandling är det möjligt att lägga till debiteringsposter som patienten ska betala. 


Följande typer kan registreras i journalen:

 • Status
 • Fynd
 • Behandling
 • Epikris


Till varje Typ finns det kategorier/undermenyer. Beroende av vad som är markerat i journalen visas olika menyer på det som kan registreras. 

Läs mer här: Beskrivning av Fynd/Behandling/Status (Journal).


Textbankens förinlagda texter/fraser är valbara utifrån typ/kategori som har valts. 

Läs mer här: Textbank.


Markera Tand/Yta/Rot

Markera Tand/Heltand


Markera på/bredvid tand för att göra registrering som avser hela tanden. Det är även möjligt att markera en yta för att göra registrering som avser hela tanden (genom att välja kategori Heltand).


Markera Yta/Rotyta


Markera en eller flera ytor på en tand.

Vid markering av flera ytor går det att hålla in vänster musknapp och "måla" ytorna. Det går även att markera flera ytor på flera tänder på samma gång.


Markera Rot


Markera en eller flera rotkanaler.

Det går inte att registrera på rot och yta samtidigt, i de här fallen visas en fråga om registrering ska avse Yta eller Rotkanal.


Avmarkera Tand/Yta/Rot

Knapp [Rensa markering] används för att ta bort samtliga markeringar som är gjorda på tänder/ytor.

Det går även att avmarkera genom att klicka en gång till på det som är markerat i journalen.


Generell markering [MUN]


För registrering av det som gäller generellt, högerklicka på [MUN].


Registrera journalanteckning

Exempel: Registrera undersökning


 1. Högerklicka på [MUN]
 2. Välj Behandling > Undersökning
 3. Följande dialog visas, i behandlingsdatum är dagens datum förvalt
 4. Skriv valfri text eller hämta text/fras från Textbanken för Behandling och/eller Epikris
 5. Lägg till ev debitering, se separat instruktion
 6. Tryck [OK]


Registrera journalanteckning och debitera

Det går att skriva journalanteckning och debitera samtidigt. 

Läs mer här: Registrera och Debitera (Journal).


Registrera Fynd/Status via Röststyrning

Det går att registrera Fynd/Status genom röststyrning. 

Läs mer här: Röststyrning Journal - Fynd/Status.


Registrera via numeriskt tangentbord

Kommando [Ctrl]+[J] används för att registrera i journalen från det numeriska tangentbordet. 

Läs mer här: Registrering via tangentbord (Journal).


Flytta tänder

Det är möjligt att ändra tandposition för tand som har annan/ändrat tandposition. Val Flytta, dvs ändra tandposition, visas när det finns saknade tänder. När tandposition ändras flyttas tanden i grafiken. 


Registrera journalanteckning via Behandlingspaket


Det är möjligt att registrera journalanteckningar via förinlagda behandlingspaket. Behandlingspaketen är valbara via flik Behandlingspaket.


Registrera Epikris

Det är möjligt att skriva Epikris, använd flik Epikris. De texter/fraser för typ Epikris som är inlagda i Textbanken är även valbara när journalanteckning registreras för Behandling (via flik Epikris).


Filtrering via Tand/Mun

Rensa markering

Knapp [Rensa markering] används för att ta bort samtliga markeringar gjorda på tänder.


Visa heltand

Knapp [Visa heltand] markeras för att visa buckalytor på tanden.


Visa parodinfo

Knapp [Visa parodinfo] markeras för att hämta information om fickdjup från parodjournalen. Information hämtas från den senaste avslutade parodregistreringen och högsta värdet för fickdjup visas per tand.


Inställningen för att visa parodinfo görs på inloggad användare via Inställningar > Användare > Allmänna, markera "VIsa parodjournal info i journalen". 


Visa tidslinje

Knapp [Visa tidslinje] används för att visa vad som har hänt i journalen och tandgrafiken bakåt i tiden. 


Knappar i journalen


"Fäll upp" journalen = dölj tandgrafik

Knapp [^] används för att dölja tandgrafik och enbart visa journalanteckningar. Pilen finns i mitten av journalen, mellan tandgrafik och journalanteckningarna.


"Fäll ut" journalen = dölj patientmeny

Knapp [<] används för att fälla in patientmeny och visa journalen i större/bredare format. Pilen finns till vänster om "Sök i journalen".


Sök i journalen

Sök i journalen används för att söka efter enskilda ord bland registrerade journalanteckningar. 


Skriv anteckning

Knapp [Skriv anteckning] kan användas för att skriva en generell journalanteckning. Det går inte att ange annat än behandlingsdatum än dagens. 

Koppling till Textbanken: Välj Typ: Övrig daganteckning och Kategori: Text. 


Visa alla

Knapp [Visa alla] tar bort filtrering och samtliga journalanteckningar visas.


Fynd

Knapp [Fynd] filtrerar journalen med det som är registrerat som Fynd. 


Behandling

Knapp [Behandling] filtrerar journalen med det som är registrerat som Behandling.


Status

Knapp [Status] filtrerar journalen med det som är registrerat som Status (tidigare utförd tandvård).


Epikris

Knapp [Epikris] filtrerar journalen med det som är registrerat som Epikris.


Anteckning

Knapp [Anteckning] filtrerar journalen med det som är registrerat via knapp [Skriv anteckning].


Gruppera

Gruppering används för att presentera journalen på annat sätt, följande val finns:

 • Ingen gruppering
 • Behandlare - presenteras per behandlare
 • Datum - presenteras per datum
 • Position - presenteras per tandposition
 • Signerad datum - presenteras per signeringsdatum
 • Skapat av - presenteras per användare som har registrerat journalanteckningar
 • Tand - presenteras per tand
 • År - presenteras per år


Visa dolda

Följande val finns tillgängliga:

 • Makulering: Markeras för att även visa makulerade journalanteckningar
 • Notis: Markeras för att visa Notiser skapade via Patient > Notis
 • Patientimport: Markeras för att importerade (konverterade) journalanteckningar från andra system. Markeringen gäller per inloggad användare
 • Autogenererad: Markeras för att visa journalanteckningar som automatgenererats, t ex tanduppsättning som registreras, listning, avlistning etc


Journalutskrift

Utskrift av journal sker genom att klicka på skrivarikonen längst till höger. 

Läs mer här: Journalutskrift.


Visa debiteringsinformation

Knapp [<] används för att visa debiteringsinformation. Pilen finns till höger om "signerad datum". Här visas de öppna ekonomiposter/debiteringar som finns i patientens aktuella ekonomi för vald resultatenhet.


Journalanteckning

Redigera journalanteckning

En journalanteckning är möjlig att redigera fram till att raden signeras eller enligt den tidsinställning som gäller för den vårdgivarorganisation som behandlaren tillhör. Standardinställningen är en (1) dag, dvs t o m kl 23:59:59 dagen efter registreringen. 


Inställning för redigering sker på vårdgivarnivå och är möjlig att ändra till max 14 dagar.


För behandlare som inte tillhör en större vårdgivarorganisation kan antalet dagar till signering ändras. Det sker genom att den verksamhetsansvarige skickar en beställning till support@frenda.se . I beställningen ska det framgå vilket företag (organisation) som avses och antalet dagar signering ska utökas till.


Information om journal

Standardvisning av journalen är filtrering med nyaste journalanteckning överst.


Det går att manuellt sortera om visning av journal, vilket sker genom att klicka på kolumnrubriken och då sorteras raderna om i stigande/fallande ordning. 


 • Datum: När journalanteckningen skapades. När annat behandlingsdatum än dagens datum anges visas ett (!) efter datumet. När muspekaren förs över datumet visas behandlingsdatumet.
  För importerade (konverterade) journalanteckningar från annat system framgår information om importdatumet med ett (!)
 • Tand: Tandnummer
 • Position: Tandposition
 • Yta: Tandyta
 • Typ: Var journalanteckningen är skapad från. När muspekaren förs över typ visas förtydligande om exakt typ
 • Text: Journaltext
 • Skapat av: Den användare som har registrerat journalanteckningen. Det framgår även information om vilken resultatenhet/klinik användaren tillhör
 • Behandlare: Den behandlare som har utfört behandlingen och ska signera journalanteckningen. Det framgår även information om vilken resultatenhet/klinik behandlaren tillhör
 • Signerad datum: Datum när journalanteckningen signerades


Max antal tecken och Visa mer

En journalanteckning kan innehålla max 10 000 tecken. 


Standardinställning för användare är att nio (9) rader visas. För att ta del av hela journalanteckningen används "Visa mer" då presenteras hela journaltexten. Användare som alltid vill se journalanteckningen i sin helhet kan ändra standardinställningen. Det sker via Inställning > Användare > Allmänna, avmarkera "Korta ner text i journalen".


Högerklicksmeny

 • [Signera]: Används för att signera vald journalanteckning, signering sker av den som är registrerad som behandlare
 • [Signera alla]: Används för att signera behandlarens samtliga osignerade journalanteckningar för patienten. Det går även att använda tangent [F9]
 • [Ta bort]: Används för att ta bort journalanteckning. Borttag kan ske för osignerade journalanteckningar som ännu inte är låsta för redigering
 • [Makulera]: Används för att ta bort signerad journalanteckning eller anteckning som är låst för redigering. Vid makulering är det tvingande att ange orsak till borttaget. Makulerade journalanteckningar är den del av journalen och medföljer vid journalutskrift
 • [Formatera]: Används för att ändra text och bakgrundsfärg på journalanteckning. Det är möjligt att ändra formatering till Fetstil eller Kursiv samt ändra bakgrundsfärg. För att ända på fler journalanteckningar samtidigt: Håll in [Ctrl] på tangentbordet och markera de rader som ska ändras, högerklicka och välj Formatera
 • [Kopiera text]: Används för att kopiera journalanteckning
 • [Redigera]: Används för att redigera journalanteckning.
  Det går även att dubbelklicka på journalanteckningen för att redigera journaltexten. I det här läget är det även möjligt att ändra behandlareVar artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling